Referat Generalforsamling 9. marts 2010

  

Generalforsamling 2010
 
 
Tirsdag den 9. marts 2010
 
           
           
  1. Valg af dirigent.
Søren Elkjær blev foreslået og valgt. Søren takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
 
 
  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden henviste til skriftlige beretninger i seneste nummer af klubbladet – få tilføjelser.
§         Forrygende skisæson – det gode vejr – de fine løjper. Skiudvalget desværre i mølposen igen, men forhåbning om hurtig genopstandelse.
§         Resultatmæssigt et fremragende år.
§         Et år uden de store forandringer, hvad mener medlemmerne – er det OK? Mangler vi en vision? – skal vi ændre på noget? Det vil Formanden gerne høre nogle kommentarer til.
§         Intro-udvalget. Det nye år er startet med en nyhed – introudvalgets lørdagstilbud.
§         Nu hedder det ”Orientering” i stedet for ”Orienteringsløb”.
Øvrige beretninger – tilføjelser / spørgsmål:
Michael D. – Tilføjelse til beretning – Sten rentegner kortene. Mikkel (nyt medlem) efterlyser mentor ordning? Lena det er ikke kommet op at stå endnu – evt. oplæg. Birgitte B. har oplevet socialt fællesskab efter lørdagsarrangementerne. Michael (nyt medlem) har også haft gode oplevelser om lørdagen. Helle – forespørger om der evt. kunne laves noget tilsvarende om mandagen. Mikkel -GPS for de unge vil være en god ide.
Tak til bestyrelse, udvalg, hjælpere ved arrangementer, samt alle øvrige som har bidraget til, at Viborg Orienteringsklub atter har haft et godt år.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
 
 
  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.   
Pia orienterer: Overskuddet skyldes: Merindtægt på vores hus, vi fik kr. 8.000,00 for lidt i lokaletilskud i 2008 de kom i 2009. kr. 5.500,00 mere i renter. Vi har sparet på vedligehold = kr.14.000,00 samt sparet kr. 10.000,00 på kort. Pengene kan vi hurtigt få brug for – Vi sidder bl.a. kun til leje i klubhuset, håber dog på positivt resultat ved genforhandling med kommunen – Emit er ved at være gammel.
Husk medlemsnummer og navn når I indbetaler til klubben.
Hartvig opkrævning via PBS? Pia det er for dyrt for klubben i forhold til antal medlemmer. Jens B. – Kontingent én gang om året? Helle – kontingent for nye medlemmer kunne måske være billigere det første år. Pia ungdom kr. 300,00 pr. år indtil de fylder 21. Arne vil gerne holde fast i halvårlig kontingent. Michael – det koster til løb, hvad får man for pengene? Pia alle under 20 får betalt deres løbsgebyr.
Regnskabet blev godkendt.
 
 
  1. Bestyrelsens planer for de kommende år.
· Igangsætning af et ungdomsprojekt – hvis generalforsamlingen vil være med – næste punkt på dagsorden.
· I forlængelse heraf:
o       ROS (Ros, Rund og Sund) – løb for 34 overvægtige børn 24/3
o       ”Find vej i…” projekt i Hald Ege. Tilskud fra DOF – kr. 4000,-. Hvis succes også på Broddingbjerg og i Neckelmann/Skrikes.
o       Sportspraktikdag i Bjerringbro – 17/6. 1200 elever fra kommunens 5-klasser. ARLA sponsor. Viborg Idrætsråd og DOF – og Karup OK.
o       Kursusdag for VK’s lærere den 15/4 (O-patruljen).
o       Skolekort – i det omfang det ønskes og vi har kapacitet.
· Arrangementer
o       2010:
§         B-løb på Broddingbjerg 16/5 (2. division – VO kan kun i begrænset omfang forsvare sin position)
§         Læsø 3-dages
§         Natteravn i Neckelmann/Skrikes
§         Klubstafet med Karup og Skive sat på standby.
o       2011:
§         Påskeløb (Hald Ege, Dollerup og Ulbjerg). Keld og Pia er stævneledere.
§         Natteravn på Broddingbjerg
o       2012
§         B-løb – Hald Ege eller Dollerup
§         Natteravn – Hald Ege eller Dollerup
o       2013
§         DM-Nat i Vindum.
§         Natteravn
o       De faste interne arrangementer.
 
· Korttegning – gang i mange projekter. Forårsaget af Påskeløb 2011 m.m. Gerne nye til at hjælpe.
 
Steen – skolearrangementer – betaler skolen/kommunen? Arne vi får ingen penge for det.
Lena – er der planlagt nogen skiløb? – Jens V. der er ikke på forhånd planlagt noget. Det kommer hvis der er efterspørgsel nok. Michael vi laver kun korttegning ud fra den digitale højdemodel, så det er nemmere i dag at starte som korttegner. Opfordrede alle som har lyst til at prøve at tegne kort til at melde sig.
 
 
  1. Behandling af indkomne forslag.
·        Forslag fra bestyrelsen om igangsætning af et ungdomsprojekt. Se beskrivelse af projektet i klubbladet fra februar. Søren, Birgitte, Jess, Jakob, Arne har været i Silkeborg og høre hvordan de styrer det. Pilot projekt på Hald Ege Skole.
·        Ungdomsprojektet koster penge. Bl.a. lønnede træner, ture, løb m.v.
·        Søren M. – vigtigt, det er de samme personer der står for børnene. Vigtigt vi får fat i en flok fra starten.
·        Øvrige medlemmer skal være tilknyttet projektet, som hjælper.
Lena – er de lønnede i silkeborg? – Arne – nej de får dækket diverse udgifter iht. SKAT´s regler.
Stig – Det er et godt forslag. Nemmere at få flere yngre medlemmer, når der først er liv i klubben.
Steen – Klubben er god fordi klubbens medlemmer deltager aktivt i klublivet. Er det den rigtige målgruppe vi satser på? Mere aktuelt at gøre noget for de 25-30 årige. Honorering af trænere?
Birgitte – ungdomstrænerne i Silkeborg er deres egne elite løbere. Der skal være noget for de unge.
Michael – træner i atletikklubben – de har problemer med at fastholde de unge. Det er hårdt arbejde.
Stig – Hvad er det vi vil som klub? Vil gerne støtte op om de som gerne vil arbejde med de unge.
Hartvig – Godt at få fa i de unge. De lidt ældre ”unge” er en helt anden målgruppe.
Arne – Vi skal tilgodese alle i klubben.
Lena – Nogle kommer tilbage.
Keld – der skal unge trænere til at motivere ungdomsløbere.
Jeppe – O-sport er en familiesport – vi mangler familien.
Anders – det er vigtigt at samle de unge.
Michael – Ok med aflønning fordi vi stiller krav til nogle mennesker om fast arbejde.
Steen – Klubben har lavet mange aktiviteter, som får mange positive eftervirkninger. Så vi skal ikke satse alt på ungdomsprojektet..
Arne – vi har kapacitet til at prøve projektet nu og give det en chance.
Søren – det bliver svært at holde på de unge.
Keld – Vi har muligheden nu, med 1200 børn i Bjerringbro sammenholdt med øvrige aktiviteter her i foråret.
Carol – nye klubdragter til ungdommen? – Svend Erik – vi arbejder på det.
Søren Meldgård – Fint med diskussionen om hvad vi skal.
Arne – Har en drøm om at vi kan sige at man kan ”gå til orienteringsløb i Viborg OK”.
 
Afstemning om Ungdomsprojekt: Enstemmigt vedtaget.
 
 
  1. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
Familie – kr. 1.200,00. Voksen – kr. 600,00. Ungdom kr. 300,00.
Kontingentet fortsætter uændret.
 
 
  1. Valg af formand. Arne er ikke på valg.
 
 
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Påvalg til bestyrelsen er:
·        Lena – hun ønsker ikke at blive genvalgt. Stig blev foreslået og valgt for 2 år.
·        Pia – villig til genvalg. Pia blev genvalgt for 2 år.
·        Keld – villig til genvalg. Keld blev genvalgt for 2 år.
Svend Erik, Michael og Leneer ikke på valg.
·        Som suppleant erBent Hansen på valg. Bent blev genvalgt for 2 år.
Helle er ikke på valg.
 
 
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg som revisor er:
·        Jens Vestergård. Jens blev genvalgt for 2 år.
·        Keld Thomassener ikke på valg.
·        Som suppleant er Søren Elkjær på valg. Søren blev genvalgt for 1 år.
 
 
  1. Eventuelt.
·        SNS’s arrangement ”Skovens dag” den 9. maj. VO deltager.
·        DN’s arrangement ”Affaldsindsamling” den 17. april – Thora tovholder.
·        Hjælpere til årets arrangementer – meld jer til den ansvarlige for arrangementet.
·        Viborg kommunes sportsmestre 2009. Tinghallen den 7.april – inviteret er:
o       Preben – guld DM-mellem og DM-lang
o       Steen – guld DM-mellem
·        Nye klubløbedragter. Svend Erik sendte eksempler rundt.
·        Carol – opfordrede til samkørsel til løb. Kan evt. koordineres via hjemmesiden.
·        Anders – forslog at tilbyde O-løb til arbejdspladser.
 
 
Gaveafdelingen:
 
·        Lena – tak for indsatsen i bestyrelsen.
 
 
Aktivitetspokal 2009
Sidste år gik den til Steen Frandsen – stort arbejde med korttegning.
 
I år skal den tildeles en person:
·        som har været medlem af VO mere end én gang
·        som er med til at trække gennemsnitsalderen af klubbens medlemmer nærmere mod 100 end mod 10 år
·        som benytter omklædningsrummet til venstre for fyrrummet
·        som meget ofte siger ja til at hjælp ved diverse klubaktiviteter
·        som har tilført klubben nytænkning og kreativitet indenfor nyhedsformidling og teknologiske hjælpemidler
·        som har et fast ”hanhundetræ” i skovområdet omkring klubhuset. Træet er vist nok gået ud pga. overvanding.
·        som er formand for træningsudvalget
·        som er nyvalgt bestyrelsesmedlem i Viborg Orienteringsklub
·        – og som nu også tildeles Viborg Orienteringsklub’s aktivitetspokal – Stig Barrett.
 
Pia og Keld tildelt DOF’s ærestegn.
 
 
Formanden sluttede af med en tak til dirigenten og en tak til de fremmødte.
 
 
Der var i alt 28 fremmødte medlemmer.
 

 

Skriv en kommentar