Referat Generalforsamling 12. marts 2013

Tirsdag d. 12. marts 2013

Valg af dirigent
        Søren Elkjær blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Beretning
    Skriftlige beretninger i seneste nummer af klubbladet – få tilføjelser.
    Medlemstal stabilt – men ingen væsentlig fremgang – Find vej i.. i Bækkelund gav ikke det store resultat.
    Skiudvalget desværre fortsat i mølposen.
    MTB-O udvalg etableret med Jørn Svendsen som formand – alternativt tilbud til klubbens medlemmer.
    Ny klubbladsredaktør. Jens Blæsbjerg har videregivet jobbet til Keld Gade.
    Øvrige beretninger – tilføjelser / spørgsmål?

Helle– vi er ikke repræsenteret under forenings nyt. Thora – Flytning af startsteder til træningsløb lige op til løbet skaber forvirring, hvis de absolut skal flyttes kunne man sætte en seddel op hvor startstedet er flyttet hen. Arne – vi skal naturligvis undgå flytning af startsteder mest muligt. Skilt skal sættes op, hvis det er nødvendigt at flytte startstedet. Michael – skal vi have medlemskab med halvt kontingent til pensionister? Skal ikke medlemmer have adgang til klubhuset hvis de gør noget for klubben? Stig – hvad så med familiemedlemmer, de betale ikke kontingent? Keld – vedtægterne åbner ikke op for særbehandling af folk. Andre klubber lukker ned for pensionist-medlemskab, forsikring gennem DOF dækker ikke for ikke medlemmer. Familier er velkomne som hjælpere. Pia – der er mange medlemmer der bruger rigtig mange frivillige timer i klubben. Helle – inviterer familierne med til fællesspisning. Keld fællesspisning er brugerbetalt. Jens V. – der er vel ikke nogen der lægger mærke til at et enkelt ikke medlem bruger klubben? Jakob – enten er man medlem eller også er man ikke medlem. Arne – forsikring gennem DOF og DIF dækker ikke hvis brugeren af udstyret ikke er medlem. Jens B. – alle skal være medlemmer for at bruge klubben. Steen – vi skal ikke have forskellige medlemskaber. Søren E. – de har passiv medlemskab i golfklubben. Stig – i kajakklubben kan man tage en gæst med. Anne – hvad med en skiafdeling med medlemskab kun for skifolk i vinter halvåret? Pia – så skal der være et specielt kontingent, som sikkert vil komme til at svare til hvad et helt år i orienteringsklubben koster og det kræver et udvalg der vil holde styr på og tage sig af den afdeling.

Arne – Tak til bestyrelse, udvalg, hjælpere ved arrangementer samt alle øvrige, som har bidraget til, at Viborg Orienteringsklub atter har haft et godt år.

 

Beretninger blev godkendt.

Regnskab
Pia. Uddelte og berettede om det rigtige regnskab (det i klubbladet var ikke helt fyldestgørende – Det der står under ski skal op under ungdom og det under ungdom er sidste års tal).

Underskud bl.a. fordi køkkenet er straks afskrevet. Morten Vium – er der nogen ide i energirenovering? Pia – Egentligt ikke vi får refunderet en del af forbruget.

Regnskabet blev godkendt.

Planer for de kommende år
        Find vej i.. Broddingbjerg/Bruunshåb Plantage den 13. april.
        Fortsat gang i ungdomstræningen – nu suppleret med teknisk træning for ”de ældre”
        Arrangementer
            2013
                DM-Nat i Guldborgland 6/4.
                Natteravn i Dollerup
            2014
                Læsø 3-dages
                DM-divisionsfinale – Mønsted 28/9
                Natteravn
            2015
                B-løb i Guldborgland
            2016
                DM-Mellem – evt. i Sødal – alt. I Vindum.
            2018
                DM-Klassisk i Ulbjerg?

De faste interne arrangementer.

Christian Als fremviste en ungdomspræmie fra gamle dage. Det var et cigaretbægerJ.
– Find vej.. ikke rette vej at gå. Prøvede Find vej.. hos Pan i Århus.  Posterne var svære at finde. Der skal detaljeret vejbeskrivelse til.

Arne- de 82 vi havde sendt af sted sidste år fandt fint vej rundt.

Jakob- god erfaring med skolerne – eleverne har fart på rundt, men ingen medlemmer til klubben. Keld – Positiv oplevelse på Læsø – en ung mand som aldrig havde prøvet o-løb før, fik en åben let bane, han brugte kun ca. en halv time. Han ville gerne have en tur til og fik derefter en mellemsvær bane, hvor han brugte ca. en time, han vil helt sikkert prøve sporten igen. Helle – vil lave baner i Hald Ege til det firma hun er ansat til. Birgitte – fint med Find vej.., det er nemt for skolerne at tage eleverne med ud på en skovtur uden at skulle bruge en masse tid på postudsætning mv. Michael – NJ2-dages havde både bom og udfald. Nu vil hans datter have ham med til Trailrun, hvor man følger snitzlinger med videre hele vejen rundt. Thora – delt brochure ud, de er alle væk, så en del må være ud i skoven og kigge poster. Jakob – Trailrun er sjovt, var det mon noget vi kunne overveje at tage op? Svend Erik Find vej.. kan bruges hele året og at de bliver brugt, kan ses på stierne.

Indkomne forslag
        Ingen.

Fastsættelse af kontingent.
        Pia uddelte budgettet for næste år.
        Forslag til uændret kontingent: Familie – kr. 1200.  Voksen – kr. 600.  Ungdom kr. 300.

Uændret kontingent godkendt.

Valg af formand
        Arne er på valg – ønsker ikke genvalg. Arne fratrådte som formand.
        Forslag: Keld Gade. Keld Gade blev valgt til formand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:
Svend Erik – villig til genvalg for 2 år. Svend Erik blev genvalgt for 2 år.
Lene – villig til genvalg for 2 år. Lene blev genvalgt for 2 år.
Michael – ikke villig til genvalg. Michael trådte ud af bestyrelsen
Forslag: Steen Frandsen for 2 år. Steen blev valgt for 2 år.
Anders og Pia er ikke på valg.

 

Til erstatning for Keld foreslår bestyrelsen Jørn Svendsen valgt for 1 år. Jørn Svendsen blev valgt for 1 år.

Valg af suppleanter:

Til erstatning af Steen skal der vælges ny suppleant for 2 år:
Bestyrelsen foreslår Jess Rasmussen for 2 år. Jess blev valgt for 2 år.

Bent Hansen er ikke på valg.

Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
    Keld Thomassen– villig til genvalg for 2 år. Keld blev genvalgt for 2 år.
    Jens Vestergaard er ikke på valg.

Suppleant: Søren Elkjær er på valg – modtager genvalg for 1 år.  Blev valgt.

Eventuelt
        Arne – DN’s arrangement ”Affaldsindsamling” den 20. april – Thora tovholder.
        Arne- Find vej i.. Broddingbjerg/Bruunshåb Plantage den 13. april. Markedsføring – omdeling af flyers mm.
        Arne- Mangler en vagt vejen til DM nat.
        Anna– skovene bliver inddelt i 3? Keld – Inddeling af skovene med bl.a. stillezoner. DIF er på vores side. Vores aftale med skov og natur fortsætter som før – nu er b-skove blevet nedlagt, hvilket er godt for os.
        Arne – snakkede med Sten Bonne, vi må gerne lave vores træningsløb som hidtil, vi skal blot opretholde en god kontakt med naturstyrelsen.
        Anders– bestyrelsen har besluttet at købe en hjertestarter. Tage Arendt er uddannet instruktør og vil gerne instruere os. Den kommer til at hænge i klubben og kan tages med ud til stævner vi selv afholder.
        Christian Als. Revisors underskrift på regnskabet? Pia – Den er på det ordinære regnskab.

Gaveafdelingen:
Arne delte ud:
    Tak til Michael for perioden som medlem af bestyrelsen.

 

Aktivitetspokal 2012

Sidste år gik den til Jens Blæsbjerg for et stort arbejde med klubbladet.   

I år skal den tildeles en:

    som har været medlem af VO i del år
    som muligvis er blevet ”tvunget” ind i klubben
    som er med til at trække gennemsnitsalderen af klubbens medlemmer NED
    som ofte stiller sig til disposition når der skal udføres et stykke arbejde
    som gør et stort arbejde for at udbrede kendskabet til orientering ved at hjælpe Viborg Kommunes lærer med diverse orienteringsarrangementer for skolernes elever
    som er én af to lønnede medlemmer i VO
    og som nu også tildeles Viborg Orienteringsklub’s aktivitetspokal for 2012 – ungdomstrænerJakob Gade.

    Jakob – tak for dit arbejde. Godt nok forventer vi at du sammen med Morten står for ungdomstræningen, men at du derudover tager initiativ til:

    at udbrede kendskabet til orientering ved arbejdet med kommunens skoler – og bl.a. tager fri for arbejde for at gennemføre skolearrangementer
    tekniks træning for klubbens medlemmer.

Tak til dirigenten

Tak til de 23 fremmødte.

Michael:
Arne har været formand siden 1995, hvilket svarer til en fjerdel af klubbens tid. Han har gået foran og gjort mange ting for klubben. Han er rar og omgængelig.
Stor tak til Arne for hans formandskab.

Skriv en kommentar