Referat bestyrelsesmøde 16. februar 2015

 

Bestyrelsesmøde den 16/2 2015

 

Tilstede: Pia, Keld, Steen, Jørn, Svend Erik, Anders og Lene

 

1.      Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt.

2.      Kredsledermøde 28/01. Info fra Keld og Steen. Vigtigt at få generalforsamling på plads samt ændring af arbejdsgang. Ændringsforslag fra Silkeborg skal drøftes ang. folk ind i hovedbestyrelsen. Claus Poulsen midlertidig formand. Nu 4 års varsel ang. skov hos naturstyrelsen ved 500 løbere og derover. Se i øvrigt referat som findes på DOF’s hjemmeside.

3.      DOF repræsentantskabsmøde 7/3. Steen deltager med 2 stemmer. Stemmes om: Vision 2020 – VO stemmer for DOF´s forslag. Ændringsforslag fra Silkeborg – VO stemmer imod. VO stemmer for hovedbestyrelsens forslag – Steen stiller op til hovedbestyrelsen.

4.      Status på MTBO året. Jørn – træningsløb den 8. marts på Broddingbjerg – Tommy tegner kort. Løb den 15. maj er på O-service.

5.      Generalforsamling mandag d. 16. marts.

a.      Regnskab. Ny revisor, revideret på en uge, ingen kommentarer. Pia fremlagde det reviderede regnskab.

b.      Budget. Input til forventede anskaffelser/udgifter/indtægter. Jakob har forespurgt på ”track track” til træning, vi kunne evt., leje enheder for at prøve det. Ny husudvalgs formand Lennart, (Peter Fallesen og Jens B. er også med i udvalget) – Spørger på overdækning ved indgang/terrasse, ny terrassedør, lærred til overhead, ”ansigtsløft” til arbejdsrummet mv. Bestyrelsen skal se priser inden tilsagn kommer på tale.

c.       Valg til bestyrelsen: På valg er: Keld, Steen, Svend-Erik, Lene.
suppleant på valg: Jess Rasmussen
Revisor på valg: Kjeld Thomassen

d.      Forslag

e.      Forplejning. Helle står for dette.

f.        Aktivitetspokal, forslag overvejes.

6.      2015 kalender.

1.      Divisionsmatch 26/4 i Vindum. Første ledermøde er afholdt. Tage Arendt er stævneleder, Anders banelægger, Keld tidtagning. Næste møde d. 23/3.

7.      Langtidsplaner.

2016: Læsø 3-dages. Intet ændret.

2017: DM Klub, Er tildelt, men vi skal diskutere skov, Finderup virker ikke mulig! Evt. Ulstrup, Steen snakker med Birgitte Halle, der har fået tilsagn om at måtte bruge skoven.

2018: DM klassisk gerne i Ulbjerg

8.      Bordet rundt. Steen – Tommy har tegnet Houlkær og Broddingbjerg. Jørn – vil gerne have en disc med de nyeste kort på. Svend Erik – vil gerne have et kort til Birgitte over Mønsted. Anders – havde ikke noget, Lene – havde ikke noget, Pia – havde ikke noget, Keld – affaldsindsamling mandag d. 20. april, Thora kan ikke være tilstede men vil sørge for at det hele er klar, så alle os der kommer kan få noget samlet ind. Økonomisk støtte til ungdomsgruppen til stævner? – bestyrelsen er positiv.

9.      Næste møde mandag d. 30. marts. Lene er vært.

Forslag til mødeplan for året.
Medio februar:       16/2    Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.
Ultimo marts:         30/3     Opstart på et nyt år med nye ansigter. Konstituering.
Primo juni:              1/6      Klar til sommerens arrangementer. Og inden klubledermødet.
Ultimo september: 28/9     Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.
Medio december:  14/12   Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar.

Skriv en kommentar