Referat Generalforsamling 16. marts 2015

GENERALFORSAMLING
Mandag den 16. marts 2015

 

 1. 1.    Valg af dirigent. Søren Elkjær blev valgt. Generalforsamlingen godkendt. Generalforsamlingen var varslet pr. mail til alle d. 2/2 2015.

 

2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  Se beretninger i klubbladet. Formanden tilføjede: Mange aktiviteter i løbet af året. Læsø 3-dages en fast tradition, med (på forespørgsel fra Pan) børnebaner som noget nyt – succes, mange deltog. Deltagerne glade for arrangementet, de spurgte om vi laver det om 2 år igen. DM Mønsted succes, god stævneplads og med gode baner. DM igen i 2017. Mange medaljer 4 individuel og 15 stafet.  Vi forblev i 2. div. 2014 var et godt år for klubben. Steen kortudvalg – Tegning af kort – hold var på Læsø i april, Mønsted også tegnet, Undallslund revideret, Vindum tegnet i vinter. Kommet en ny o-løber Tommy, der gerne vil tegne, han har tegnet Granada og Houlkær som bliver sat sammen med Broddingbjerg til et stort kort.  Fået tilladelse til at tegne Ulstrup Gods. DOF sender nu nyhedsbreve ud, medlemmerne skal selv tilmelde sig disse nyhedsbreve. Keld – Vil gerne at Klubbladet får en ny redaktør. Arne – nedlæg evt. klubbladet til ny redaktør melder sig, det er urimeligt at formanden også skal bruge tid på det. Flere er glade for klubbladet. Bestyrelsen tager det op på bestyrelsesmødet.

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014. Kassereren beretter. 1. side det totale regnskab side 2 hører med. Udvalgt et par projekter, hvor detaljer kan ses på side 3. Side 4 regnskabet godkendt af revisorer. Budgetteret med underskud, Læsø 3-dages gav godt så derfor overskud. Søren E. passer bankbeløbet? Revisor Birgitte svarer ja det passer. Jens B. minus ved bladtilskud? Pia – Ja vi skulle tilbagebetale da vi havde fået for meget. Lene B. evt. bruge nogle af pengene på kontoen? Pia, vi bor til leje, håber vi kan forny lejen ellers skal vi ud og finde et nyt klubhus. Vores elektroniske materiel er ved at være gammelt og nyt koster. Keld lejekontrakten udløber næste år. Anna evt. betale en for at lave klubbladet. Regnskabet godkendt.

4.    Bestyrelsens planer for de kommende år. 2015 – affaldsindsamling mandag den 20. april. Div. match den 26. april, Tage stævneleder, Anders banelægger. MTBO den 15. maj. Sct. Hans den 23. juni. Foreningsdag i august. Natteravn oktober. Juleafslutning december. 2016 Læsø. 2017 DM klub. 2018 evt. Dm klassisk samt Læsø. Div. Matcher mindst 25 % af klubmedlemmer bør møde op. Gerne 10 medaljer i DM samt 10 JFM. Træningsløb sammen med Karup og Skive samt teknisk træning fra klubhuset. Kom endelig med forslag – hold jer ikke tilbage.

5.    Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

6.    Fastsættelse af kontingent. Kassereren rundsendte budgettet. Budgetterer med underskud, da vi kun har et stort åbent løb i 2015. Bestyrelsen indstiller at kontingentet forbliver det samme. Uændret kontingent godkendt. Lille overskud før afskrivninger.

7.    Valg af formand.
Keld Gade er på valg. Keld er villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:

 • Steen Frandsen – er villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.
 • Svend Erik Skovsgaard – ej villig til genvalg.
 • Lene Stick Nielsen – er villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

 

Lene Bejer vil gerne i bestyrelsen. Valgt for 2 år.

Pia Gade, Jørn Svendsen, og Anders Byrdal er ikke på valg.

Valg af suppleanter.
På valg er:

 • Jess Rasmussen – er villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

Bent Hansen er ikke på valg

9.    Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er:

 • Kjeld Thomassen – er villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

Birgitte Jørgensen er ikke på valg.

 • Suppleant: Søren Elkjær er på valg – er villig til genvalg. Genvalgt.

10.    Eventuelt.

 • Lene B. Arrangement ”start på snapstinget” den 20. juni 2015 for borger og foreninger. Vi indbydes til at lave O-løb på Sønæs. Lene og Lennart vil gerne lave løbet hvis Steen vil tegne kortet. Super god ide.
 • Helle og Birgitte vil gerne fortsætte fællesspisningen, vil gerne have input til ”noget” på dagen for at lokke flere til.
 • Johnnie vil gerne sige tak for hjælp og træning for efterskole eleverne samt jægersoldaterne der har deltaget i træningsarrangementerne. Pia det giver liv i klubben når der kommer så mange unge mennesker.
 • Hans Chr. vil gerne have alle med til div. Matchen.
 • Keld – tak til Svend Erik for at have været med i bestyrelsen. Steen er med i DOF hovedbestyrelse. Klubmesterpokal til Johnnie. Aktivitetspokalen tildeles i år til græsrodsarbejde, nemlig Søren Meldgaard og Mikkel Hagstrøm som har startet nyt projekt op i Hald Ege. Lennart er ny ”formand” for klubhusudvalget. Lennart har foreslået tag over terrassen. Træningsudvalget – teknisk træning giver det noget? Ja det må gerne fortsætte også natløbstræningen. Jakob har foreslået ”track-track”. Har det interesse? Ja det kan nok lokke flere ud.
 • Helle – Jakob lavede et super godt mini træningsløb, desværre var der kun 2 deltagere, hvad gør vi for at få flere med?
 • Bak op om arrangementerne.

Tak til dirigenten.

Tak til de 26 fremmødte.

Skriv en kommentar