Referat Generalforsamling 8. marts 2011

Generalforsamling 2011

 

Tirsdag den 8. marts 2011

           

           

 1. Valg af dirigent.

Søren Elkjær blev foreslået. Søren blev valgt og kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

·      Skriftlige beretninger i seneste nummer af klubbladet – få tilføjelser.

o  Resultatmæssigt endnu et fremragende år – bl.a. 2 guld, 4 sølv og 3 bronze ved DM’er

o  Ski – det gode vejr både tidligt og sidst på året – de fine løjper på trods af nedslidt snescooter.

o  Ungdomsarbejdet – ikke så givende mht. ungdomsmedlemmer som håbet – ny rekruttering ifm. ”Find vej i…” – maj måned.

o  VO: Ny aftale med Viborg Kommune om brug af de kommunale skove.

o  DOF: Ny aftale med Naturstyrelsen om brug af statsskovene.

o  Repræsentantskabsmøde – nye afgifter vedtaget. Løbsafgift + kr. 2.00, medlemsafgift + kr. 84,- / 36,-.

Michael – 78 mod 2 stemte for afgiftsforhøjelser.

·      Øvrige beretninger – tilføjelser / spørgsmål:

Helle – Introduktionsudvalget. Fællesspisning mellem 16 og 25 deltagere pr. gang. 2 arrangementer her i foråret vil handle om ”ophold i cirklen” samt ”præ-o”. Nye medlemmer i skoven, der har ikke været begynderkurser i 2010, vil lave en mentorordning for fastholdelse. Arne – fint med tilbud for oplæring. Eigil – nye medlemmer 22 ind og 32 ud, der skal noget sættes i gang. Lena – mentorordning i gang igen – vil gerne lave en liste over medlemmerne så de kan kobles på fortløbende, det skal ikke være de samme der er mentor hele tiden. Michael – beretning for kort – 3 års arbejde med 3 fantastiske kort, flere har været med i proceduren, specielt Steen har lagt mange timer i dem. De kort vi har, er bare præcise, så fremover er det kun rettelser, der skal til. solgt kort til Flyvestation Karup og Skive Kaserne og kommunen. Lena – Skiudvalget har kørt meget på sne i begyndelsen af året. Afholdt Vestcup og løjperydning se næste klubblad for beretning. Jeppe – hvornår skal de næste kort tegnes? Michael – det er ikke helt bestemt endnu.

 

Tak til bestyrelse, udvalg, hjælpere ved arrangementer, samt alle øvrige som har bidraget til, at Viborg Orienteringsklub atter har haft et godt år. 

 

 

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.   

Lene orienterer på vegne af Pia(kassereren): Fornuftigt overskud. Skyldes primært vores arrangementer – Læsø 3-dages samt B-løb. Salg af kort Skive Kaserne kr. 2.500, Flyvestation Karup kr. 2.500, Skolernes Idrætsdag kr. 4.000 samt Naturskolen kr. 1.000 m.v. Udgift på Påskeløb 2011 er medtaget grundet indtægt på udlejning af Emit brikker til JWOC i Ålborg. Indtægter Ski – det er Salg af dele og ikke udlejning af materiel, vi beklager fejlen. Steen – separat opgørelse over udgifter på ungdomstrænerne? Lene sådan én har vi ikke pt. Vi undersøger sagen og vender tilbage. Søren – Pengene på kontoen skal de ikke bruges til noget? Der kom flere forslag – bl.a. Evt. selv lave ture med ungdommen. Egne arrangementer gratis for ungdommen. Arne – Bestyrelsen tager gerne imod forslag til behandling på kommende bestyrelsesmøder.

Arne – Planer om at overdrage bogføringen til Viborg Idrætsråd for at aflaste kassereren. Hartvig mente at det bliver temmelig dyrt, vil hellere give kassereren løn for at lave regnskabet.

Regnskabet er godkendt.

 

 

 1. Bestyrelsens planer for de kommende år.

·      Nej tak til henvendelse fra DOF om deltagelse i fremtidige store løbsarrangementer.

  • MTBO VM – 2014
  • WMOC 2015
  • EOC 2016
  • WOC 2017

·    Øvrige tiltag:

  • Fortsat gang i ungdomstræningen. Ambitionen er fortsat nogle flere ungdomsmedlemmer.
  • ROS – deltager også i 2011.
  • ”Find vej i…” projekt i Hald Ege. Vi regner med indvielse i maj måned.

·    Arrangementer

  • 2011:
   • Påskeløb (Hald Ege, Dollerup og Ulbjerg).
   • Natteravn – Broddingbjerg
  • 2012
   • B-løb – Hald Ege
   • Læsø 3-dages
   • Natteravn – Dollerup
  • 2013
   • DM-nat i Guldborgland.
   • Natteravn
  • 2014
   • DM-divisionsfinale – Mønsted
   • Natteravn
  • 2016
   • DM-mellem – evt. i Sødal?

·      De faste interne arrangementer.

Anders B. – Natteravn ikke stor opbakning til løbene? Arne – ca. 60-80 løbere pr. gang. Steen – vil vi gå med i samarbejde med andre klubber om de store arrangementer? Arne – vi udelukker det ikke. Jens B. – Stort underskud til VM 2006, vi skal holde os langt fra det. Michael – godt at tjene på det vi laver, men vi har trods alt haft en oplevelse. Børge – det er også et ansigt ud af til. Er Viborg med i sprintløbene? Et område i Foulum vil være godt til formålet? Arne – der er 4 løb om året og vi kan byde ind hvis vi vil. Steen – VM 2006 betyder intet med underskuddet, det har givet Danmark et løft indenfor sporten og uddannelse af korttegning m.v. Hans Chr. – vi var 2 klubber Påskeløbet i 2001, måske derfor andre klubber tvivler på én klub kan styre det. Arne – vi har mange gode erfarne løbere der ved hvordan man afholder et løb. Michael – enig med Jens B., når vi laver arrangement skal det også give overskud. Hans Chr. – mener ligesom Steen vi har lært meget af VM2006.

Bestyrelsen planer er godkendt.

 

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

Forslag til uændret kontingent: Familie – kr. 1.200. Voksen – kr. 600.  Ungdom – kr. 300.

Søren – positivt med det arbejde alle lægger i det.

Fastsættelse af kontingent er godkendt.

 

 

 1. Valg af formand. Arne er på valg – villig til genvalg for 2 år. Arne blev genvalgt.

  

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

valg er:

·         Svend Erik – villig til genvalg for 2 år. Svend Erik blev genvalgt

·         Lene – villig til genvalg for 2 år. Lene blev genvalgt

·         Michael – villig til genvalg for 2 år. Michael blev genvalgt

Stig, Pia og Keld er ikke på valg.

 

Valg af suppleanter.

På valg er:

·         Helle Nikkel – modtager ikke genvalg for 2 år. Steen stillede op – Steen blev valgt.

Bent er ikke på valg.

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er:

·         Keld Thomassen – villig til genvalg for 2 år. Keld Thomassen blev genvalgt.

Jens Vestergård er ikke på valg.

Suppleant: Søren Elkjær er på valg – villig til genvalg for 1 år. Søren blev genvalgt.

 

 1. Eventuelt.

Birgitte – Feminaløb kun 2 tilkendegivelser så det droppes. Hjelm fra Vikingedysten – var det noget med en klubtur til Haderslev vandrehjem og camping 2.-3. juli – hun skriver på Forum? Hans Chr. – skriv det også lige i bladet. Det gør Birgitte. Michael – konflikter/udfordringer – ny skovaftale der er nu kommet naturzoner (vildtlommer samt fredede naturområder). Jeppe – Sune i gang med udtagelsesløb til Militær VM i Brasilien. Hans Chr. -naturen kan tåle at blive brugt når man bruger den med omtanke. Finn forbundsrepræsentant i friluftsrådet i Viborg-området (nu ændret til Limfjorden Syd). Vigtigt at forbundet holder en god kontakt til friluftsrådet.

Arne:

·         Påskeløb 2011

·         SNS’s arrangement ”Skovens dag” den 8. maj.

·         DN’s arrangement ”Affaldsindsamling” den 2. april – Thora tovholder.

·         Hjælpere til kommende års arrangementer – banelægger – stævneleder.

·         Viborg kommunes sportsmestre 2010. Tinghallen i aften – inviteret er:

o   Preben – guld DM-mellem

o   Steen – guld DM-staffet

o   Keld – guld DM-staffet

o   Arne – guld DM-staffet.

 

Gaveafdelingen:

·         Klubmestre fra sidste år. Pokaler – mangler nogen? Finn Faxner fik sin pokal under behørig klapsalver.

·         Helle – tak for perioden som suppleant

    ·         Aktivitetspokal 2010

Sidste år gik den til Stig Barret – stort arbejde bl.a. med udarbejdelse og drift af klubbens hjemmeside.

 

I år skal den tildeles en:

o   som har været medlem af VO i både mange år og ikke så mange år

o   som er med til at trække gennemsnitsalderen af klubbens medlemmer nærmere mod 100 end mod 10 år

o   som meget ofte benytter omklædningsrummet til venstre for fyrrummet

o   som for nogle år siden genoplivede en hensygnende aktivitet

o   som er en meget flittig bruger af klubhuset

o   som altid har styr og orden i alt hvad der foretages for klubben

o   som er en kommende filmstjerne

o   som meget ofte bruger motorkraft for at komme frem i skoven

o   som afsætter parallelle aftryk i skovbunden

o   som er en væsentlig forudsætning for mange af årets aktiviteter i de ”hvide” perioder

o   som også fik tildelt aktivitetspokalen i 1980, 1998, 2000 og 2004

o   – og som nu også tildeles Viborg Orienteringsklub’s aktivitetspokal for 2010 – Sporhundene – Ejgil og Ebbe.

 

  

Tak til dirigenten

Tak til de fremmødte.

 

 

Der var i alt 24 fremmødte medlemmer.

 

Skriv en kommentar