Referat Generalforsamling 12. marts 2018

GENERALFORSAMLING 2018

Mandag den 12. marts kl. 19.00

  1. Valg af dirigent. Søren Elkjær blev valgt. Søren konstaterede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Generalforsamlingen er godkendt.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Jess – Beretningen kan læses i klubbladet. 2017 var et godt år, VO har afviklet de stævner vi skulle med god deltagelse. Jørn Svendsen holder pause indtil efter WM MTB-O i 2019, Karsten Christiansen er hans stedfortræder. Der er afholdt diverse træningsløb samt arbejdsdage hvor bl.a. terrassen er malet, generelt med god deltagelse. Foretaget frivillighedsundersøgelse til brug ved stævner samt udvikling af klubben. Ikke helt så mange medaljer i år som tidligere. Kort er tegnet. Forøgelse på 9 medlemmer. Hans Chr. – hvad med betalt rengøring? Jess – vi kører forsøget med betalt rengøring i år og tager det op til næste år om vi skal fortsætte. Lene B. – supplement til frivillighed, har fået et skema fra DOF som er interesseret i hvad vi spørger om og hvordan vi bruger det. Vi skal måske have andre spørgsmål med i skemaet, klubbens medlemmer må meget gerne komme med forslag. Keld G. – det vil være godt at sende skemaet ud én gang om året. Bestyrelsens beretningen er godkendt.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017. Pia – omdelte regnskabet til dem der havde ”glemt” klubbladet der hjemme. Regnskabet er godkendt af revisorerne og indsendt til kommunen. Det går ufatteligt godt. Det er som det plejer. Udlejning af materiel har givet rigtigt godt. Afgifter/gebyrer er ret høje. Overskud på ca. kr. 31.000,00. Indestående fordelt på 2 banker. Minus tal under aktiver = dobbelt kontingent via Nets. Vi er gode til at generere overskud til vores stævner. Lene B. – udlejning ikke samme beløb? Pia – det er fordelt på daglig drift og arrangementerne. Søren E. – udlejning Emit, tager vi overpriser? Keld G – nej vi har købt et restlager som vi så har lejet ud rigtig mange gange. Preben – hvorfor betaler vi renter? Pia – det er byggelåns renter. Christian – kiosk til MTB-O gav underskud? Stig – det er generelle indkøb inkl. mad til crew. Løbetøj fra 2011 afskrives? Pia – Nej det er klubovertræks dragter. Michael D. – honorering? Det er til folk udefra så som dommere mv. Kan det betale sig at have kiosk? Keld G. Indkøb indeholder også bespisning til officials, så ja. Regnskabet er godkendt.
  4. Bestyrelsens planer for de kommende år. Jess takker Pia for det store stykke arbejde som kasserer jobbet er. VO er arrangør for: Juni DM i MTB-O. Juli Læsø 3-dages. September DM Lang i Ulbjerg samt sidste afdeling af Natteravnen i Finderup. Korttegning i fuld gang. Komogprøv fortsætter samt Skole-O og Find vej i.. Arbejder på at nye medlemmer vil få info om tiltag i klubben. Optimering af info så alle kan se hvad der foregår i klubben. Fokus på førstehjælp såvel til træningsløbene som til stævnerne. Vi fortsætter med de sædvanlige arrangementer. Keld G. – Ang. DM og VM MTB-O, det er starten VO står for. Rasmus – har kendskab til frivillige indenfor samaritter ”Event Safety” som har udstyret og træningen, måske en mulighed. Tommy – man kunne have sin mobil med i skoven. Hartvig – hjertestarteren kunne evt. hænge udenfor på bygningen. Keld G.  – Da vi anskaffede hjertestarteren bestemte vi at den skulle kunne tages med ud til stævner, så derfor kan den ikke stå til rådighed for offentligheden.  Bestyrelsens planer er godkendt.
  5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent. Med tilbageblik på sidste års overskud og med forventning om tilsvarende overskud i 2018 foreslår bestyrelsen uændret kontingent. Uændret kontingent vedtaget.
  7. Valg af formand. Formanden er ikke på valg i år.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg til bestyrelsen er:

Pia Gade – villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

Anders Byrdal. Anders genopstiller ikke. Torben Pedersen foreslået som kandidat. Torben blev valgt for 2 år.

Karsten Christiansen foreslået i stedet for Jørn Svensen. Karsten blev valgt for 2 år.

Ikke på valg i år: Lene Bejer Damgaard, Tommy Damsgaard, Lene Stick Nielsen. 

Valg af suppleanter.

På valg er:

Bent Hansen på valg – villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

Jørn Svendsen foreslået i stedet for Karsten Christiansen – Jørn blev valgt.

  1. Valg af revisor og revisor suppleant.

På valg til revisor er:

Birgitte Jørgensen– villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

Thomas Andersen er ikke på valg.

Suppleant: Søren Elkjær er på valg – villig til genvalg. Genvalgt for 1 år.

  1. Eventuelt. Lene B. – I klubbladet er der 2 datoer med arbejdsdage, den første er den 16. april. Skriv gerne til Lene B. med forslag hvis der er noget der kunne være interessant at få lavet. Helle – Der arrangeres fællesspisning til arbejdsdag. Keld – Klubbladets deadline er fremrykket til den 16. marts. Jakob – Ang. frivillighed kan man lave et udvidet træningsløb hvor alle funktioner er repræsenteret for ikke at skræmme de nye medlemmer væk fra stævnerne? Lene B. – Netop derfor har vi også ”vil du lære at lave” med i frivillighedsskemaet. Pia – Vores natteravn laves med styret start m.v. som til et stort stævne, så nye har mulighed for at være med til et lille og overskueligt stævne. Torben – Hvor mange nye kommer der til et natløb? Hans Chr. – Ungdomsløbere til løb, hvem prikker til dem? Pia – Vi satser mere gruppen 35-50. Michael D. – Skovadgang?  Jess –  Forbundet har nedsat nogen til at kigge på det. Jess tager en dialog med Arne som er vores skovkontakt. Christian MTB´er er ikke højtskattede i skoven af skovfolket. O-løbere derimod meget er velkomne uden for jagtsæsonen. Michael – Kan det ske på sigt at MTB´er bliver godkendte på lige fod med O-løbere? Christian – Nej O-løbere kommer kun den ene dag og rydder pænt op efter sig. Mange MTB´er kommer lige så tit og når det passer dem. Thora – De punkterede vinduer, kan vi ikke få dem udskiftet? Lennart -Der er gang i noget fra kommune med energirenovering af bygningen.

Aktivitetspokalen: Jess – Har kigget på pokalen og mangler én person – nemlig Keld Gade, nu er han ikke med i bestyrelsen længere og kan derfor velfortjent få overrakt pokalen for sit mangeårige engagement i og arbejde for klubben.

 

Tak til de 27 fremmødte og for god ro og orden.

Skriv en kommentar